បណ្តុំក្បាល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នីមួយៗ

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរមានច្រើន ពេក ខ្ញុំក៏មិនចាំអស់ដែរ ដូចនេះហើយខ្ញុំដាក់ជូននូវបញ្ជីក្បាលលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលមាននៅស្រុកខ្មែរ។ បានប្រភពឯកសារមកពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍

Mobile Operator Access Codes
– CADCOMMS: 013, 083, 084, 080
– CAMGSM: 012, 017, 089, 092, 077, 078, 014, 036, 011, 099, 076, 085, 061
– CAMINTEL: 023
– EXCEL: 018
– Axiata: 010, 093, 086, 098, 069, 070, 096, 015, 016, 081, 87
– TC (Telecom Cambodia) : 023
– VIETTEL (Cambodia): 097, 88, 71 , 090, 068, 067, 082

Comments