បញ្ជីទូរស័ព្ទ​របស់ SONY ដែល​នឹង​ត្រូវឡើង​ទៅកាន់​ Android 6.0

google-names-its-new-android-system-marshmallowមិន​ខុស​អ្វី ទៅនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេងៗនោះទេ  SONY ក៏​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​បញ្ចី​ម៉ូដែល​ទូរស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឡើង​ជំនាន់​នឹង​គេដែរ។

ខាងក្រោម​ជានេះ​ជា​ម៉ូដែល​ ដែលនឹង​ត្រូវ​ឡើងជំនាន់៖

 • Xperia Z5
 • Xperia Z5 Compact
 • Xperia Z5 Premium
 • Xperia Z4 Tablet
 • Xperia Z3+
 • Xperia Z3
 • Xperia Z3 Compact
 • Xperia Z3 Tablet Compact
 • Xperia Z2
 • Xperia Z2 Tablet
 • Xperia M5
 • Xperia C5 Ultra
 • Xperia M4 Aqua
 • Xperia C4

ខាង​ក្រុមហ៊ុន​នៅតែ​មិន​ទាន់​បញ្ចាក់​អំពី​ពេលវេលា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឡើង​ជំនាន់​នោះដែរ ព្រោះ​តែ​វា​អាស្រ័យ​ទៅតាម​តំបន់​ និង​ប្រទេស​នីមួយៗ។ សូម​ម្ចាស់​ម៉ូដែល​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ខាងលើ រង់ចាំ​ដំណឹង​ល្អ ដើម្បី​សាកមើល​កំណែថ្មី​របស់ Android។ឮ

ប្រភព