វីធីកែ SMS នៅលើ F240 ពី 80 ទៅ 160

maxresdefault

ធម្មតា​ទូរស័ព្ទមកពីកូរ៉េគឺតែងតែកំរិត​ចំនួន​តួអក្សរ​នៅកន្លែង​ផ្ញើសារ​ត្រឹមតែ 80តួរអក្សរ​តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បី​កែឲ្យ​បាន​ដល់ដល់​១៦០តួរអក្សរ​ដូច​បណ្តាញ​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ប្រទេសយើង​គឺត្រូវ​អនុវត្ត​ដូច​ខាងក្រោម៖

  • root ទូរស័ព្ទ​ជាមុនសិន
  • តម្លើងកម្មវិធី root explorer ឬ ES Explorer
  • បើក file  featureset.xml ស្ថិតក្នុង folder “/system/etc/”
  • ស្វែងរក៖
    • <item name=”KREncodingScheme”>true</item>​ ដោយកែទៅជា <item name=”KREncodingScheme”>false</item>
    • <item name=”max_user_data_bytes_ex”>80</item> ដោយកែទៅជា <item name=”max_user_data_bytes_ex”>160</item>
  • រក្សារទុក ( save)
  • reboot ទូរស័ព្ទ​មកវិញ​ជាការសេ្រច

Comments